Regulamin Turnieju MŁAWA GAMES ARENA Counter-Stirke: Global Offensive 23–24.04.2016r.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju MŁAWA GAMES ARENA: Counter Strike Global Offensive 2016, który odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r. w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie – zwanego dalej Turniejem.
2. Organizatorem Turnieju jest Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie oraz Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie – zwani dalej Organizatorem.
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją Regulaminu.
4. W Turnieju mogą wziąć udział TYLKO UCZNIOWIE wybranych mławskich szkół (Gimnazjum, Szkoły Średnie - niestety bez Szkół Podstawowych) bez względu na miejsce zamieszkania.
5. W turnieju może wziąć udział każdy niezależnie od stopnia zaawansowania w grze pod warunkiem uczestnictwa w 5 – o osobowej drużynie.
6. Każdy z graczy MUSI posiadać ważną legitymację szkolną. Ponadto uczniowie pełnoletni muszą okazać się dowodem tożsamości.
7. Od graczy niepełnoletnich WYMAGANA jest zgoda opiekunów prawnych (bez zgody opiekuna prawnego gracz nie będzie dopuszczony do Turnieju). Zgoda jest do pobrania: http://www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
8. Każdy z graczy MUSI również dostarczyć zgodę na publikowanie wizerunku (bez zgody na publikowanie wizerunku gracz nie będzie dopuszczony do Turnieju). Zgoda jest do pobrania: www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
9. Organizator zobowiązuje się do publikowania wizerunku graczy zgodnie z obowiązującym prawem (materiały reklamowe, promocyjne, informacyjne, zdjęcia i filmy).
10. Dla uczestników Turnieju będą udostępnione szatnie zamykane na klucz (po 2, 3 drużyny w szatni). Klucz będzie dostępny u Organizatorów. Klucz będzie wydawany TYLKO kapitanom drużyn.
11. Każda osoba przebywająca na terenie Turnieju, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Na terenie Turnieju może przebywać każda osoba, która jest uczestnikiem turnieju, widzem, a także Organizatorzy oraz służby i osoby czuwające nad bezpieczeństwem.

§2. Rejestracja drużyn

1. Każdy (w rozumieniu powyższych punktów), kto chce przystąpić do Turnieju powinien uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł od osoby (100 zł od drużyny).
2. Rejestracja drużyn odbędzie się TYLKO za pomocą formularza internetowego na stronie www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/.
3. Rejestracja drużyn ruszy w dniu 04.04.2016r. od godz. 9.00 i potrwa do dnia 09.04.2016r. do godz. 18.00.
4. O zakwalifikowaniu się do Turnieju decyduje kolejność zgłaszanych drużyn.
5. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek kapitan drużyny zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Wyniki kwalifikacji zostaną opublikowane w dniu 10.04.2016r. ok. godz. 17.00 na stronie www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszej publikacji listy drużyn, które się zakwalifikowały do Turnieju (w przypadku, kiedy lista zostanie wcześniej zapełniona i zweryfikowana).
8. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn drużyna nie będzie mogła uczestniczyć w turnieju (przypadek losowy, brak wpłaty, choroba jednego z graczy), kapitan drużyny jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym fakcie Organizatora Turnieju.
9. Jeżeli zwolni się miejsce na liście drużyn, do Turnieju zostanie zakwalifikowana drużyna z listy rezerwowej (o tym fakcie Organizator poinformuje kapitanów drużyn).
10. Opłaty turniejowej (20zł/osoba) należy dokonać w sekretariacie Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie przy ul. Pogorzelskiego 4 do dnia 15.04.2016r.
11. Niedokonanie wpłaty w terminie skutkuje odsunięciem drużyny z rozgrywek i włączeniu do rozgrywek drużyny z rezerwowej listy.

§3. System rozgrywek

1. W turnieju weźmie udział 16 drużyn.
2. Turniej rozpoczyna się fazą grupową a kończy fazą play-off.
3. W turnieju podliczana będzie ilość zdobytych rund (będzie to miało znaczenie w fazie play-off m.in. do wyłonienia miejsca trzeciego).

§4. Przebieg turnieju

Faza grupowa
1. Mecze rozgrywane będą w sobotę (23.04.2016) od godziny 9:00.
2. Od godz. 8.00 będzie można zapoznać się ze sprzętem, zostaną wydane identyfikatory oraz będą przeprowadzone inne czynności organizacyjne.
3. Mecze grupowe będą rozgrywane w systemie „każdy z każdym”, BO1.
4. Mapy będą odrzucane przez kapitanów poszczególnych drużyn.
5. Będą 4 grupy po 4 zespoły, z każdej grupy awansują 2 drużyny do fazy play-off.
6. Szczegółowy harmonogram z podziałem na grupy zostanie podany na dzień przed samym turniejem na Facebooku oraz na stronie Turnieju www.csgo.gimnazjum2.com.plhttp://www.zs1mlawa.pl/ (losowanie odbędzie się poprzez użycie strony random.org, całość zostanie nagrana).

Faza play - off
1. Mecze rozgrywane będą w niedzielę (24.04.2016) od godziny 9:00.
2. W zależności od czasu trwania fazy grupowej, faza play – off może rozpocząć się już w sobotę a skończyć w niedzielę 24.04.2016r.
3. Faza play-off będzie rozgrywana w systemie BO3.
4. Mapy będą odrzucane przez kapitanów poszczególnych drużyn.
5. Szczegółowy harmonogram meczów fazy play-off zostanie opublikowany i podany do wiadomości bezpośrednio po zakończeniu fazy grupowej.
6. Finał będzie rozegrany w systemie BO3

Administracja turnieju:
Przemek „Rasta’’ Jabłoński - administrator
Wiktor „Lipa’’ Lipka - administrator
Michał „klks” Kawczyński - administrator
Patryk „Naoki” Rybicki - administrator
Kamil Kołakowski - administrator
Bartosz Rejniak - administrator

§5. Zawodnicy

1. Gracz może reprezentować TYLKO jeden zespół w turnieju.
2. Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
3. Zabrania się używania wulgarnych treści w stronę administratorów i użytkowników. W razie rażącego nadużycia tego punktu gracz może zostać odsunięty od rozgrywek na 30 sek. lub wykluczony z meczu i/lub Turnieju.
4. Zabrania się używania nazw drużyn, graczy oraz opisów o treści powszechnie uznanej za wulgarną i obraźliwą.
5. Każdy uczestnik turnieju otrzyma identyfikator od Organizatorów Turnieju, który ma obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas trwania Turnieju.
6. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania identyfikatora osobom trzecim.
7. Osoby bez identyfikatorów nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.
8. Zgubienie identyfikatora należy jak najszybciej zgłosić do Organizatorów Turnieju.

§6. Zespoły

1. W zespole może znajdować się maksymalnie pięciu graczy.
2. Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarniej treści.

§7. Sprzęt

1. Nie będzie możliwości podłączenia swojego PC i monitora.
2. Wszystkie mecze rozgrywane będą na komputerach udostępnionych przez organizatora (specyfikacja sprzętu na stronie www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/).
3. Gracz może przynieść i używać własny sprzęt: klawiaturę, myszkę, słuchawki, mikrofon, podkładka.
4. Używając własnego sprzętu, gracz jest zobowiązany do przyniesienia na nośniku sterownika do danego urządzenia.
5. W przypadku, gdy instalacja sprzętu gracza będzie zajmowała zbyt dużo czasu lub stwarzała dodatkowe problemy, Organizator może nakazać korzystanie ze sprzętu turniejowego.

§8. Rozgrywki

1. W przypadku remisu (15:15) rozgrywana będzie dogrywka.
2. Mapy, na których rozgrywany będzie turniej (faza grupowa, play-off, finał):
• de_dust2
• de_inferno
• de_mirage
• de_cache
• de_overpass
• de_train
• de_cobblestone.
3. Surowo karane jest używanie błędów gry.
4. Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażania przeciwnika jest zabronione.

§9. „Nieczyste zagrania”

1. Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
2. Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające wersję gry są zakazane.
3. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawców gry.
4. Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności: stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry, używanie skryptów, celowe poddawanie meczu przeciwnikowi.
5. Niesportowe zachowania rozumiane, jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestników wydarzenia są zakazane.
6. Spóźnienie na mecz większe niż 15min skutkuje oddanie meczu walkowerem.
7. Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.
8. Karą za zastosowanie niedozwolonego zagrania mimo ostrzeżeń może być walkower na korzyść poszkodowanej drużyny.

§10. Prawa i obowiązki uczestnika (gracza) oraz widza.

1. Uczestnicy oraz widzowie są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania Turnieju na jego terenie.
2. Uczestnicy oraz widzowie są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania Turnieju na jego terenie, Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Organizatorów bądź obsługę Turnieju.
3. Uczestnicy oraz widzowie zobowiązani są do wypełniania zaleceń Organizatorów oraz obsługi.
4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie Turnieju zabrania się wnoszenia na teren Turnieju i używania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, w szczególności:
• napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków,
• wszelkiej broni, włącznie z bronią ćwiczebną,
• łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych,
• materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
• środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe,
• materiałów oraz symboli propagujących nienawiść rasową, religijną, bądź uderzającą w jakiekolwiek grupy mniejszościowe,
• materiałów o zabarwieniu erotycznym.
5. Uczestnicy oraz widzowie mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie turnieju.
6. W przypadku zniszczenia mienia odpowiedzialność prawną i finansową ponosi Uczestnik bądź widz. W przypadku osób małoletnich odpowiedzialność prawna i finansowa spada na rodzica bądź opiekuna prawnego.
7. Na terenie Turnieju obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
8. Na terenie Turnieju nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem.

§11. Prawa i obowiązki Organizatorów

1. Organizator zobowiązuje się do aktualizowania programu Turnieju na stronie internetowej w możliwie najkrótszym czasie od wprowadzenia do niego zmian.
2. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za część rzeczy, które się nie odbędą z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności takich jak: nieobecność lub nieprzygotowanie drużyn, lub problemy techniczne ze sprzętem do niego nienależącym.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom Turnieju ochronę interwencyjną podczas trwania turnieju. (grupa BETA).
4. Organizator nie zapewnia Uczestnikom Turnieju ubezpieczenia zdrowotnego. Uczestnicy mogą nabyć ubezpieczenie we własnym zakresie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.
6. Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za rzeczy Uczestników pozostawione bez opieki.
7. Organizator ma prawo odwołania Turnieju, zmiany daty i/lub miejsca turnieju, bez wcześniejszego uprzedzenia oraz podania powodu, z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizator obiektywna przyczyna uniemożliwiająca organizację Turnieju. W takim przypadku zarejestrowanemu uczestnikowi przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia startu w Turnieju uczestnikowi/drużynie i wstępu na Turniej bez podawania powodu dowolnej osobie, w szczególności osobom zagrażającym bezpieczeństwu uczestników, osobom nietrzeźwym, osobom pod wpływem środków odurzających, osobom zagrażającym dobremu imieniu Organizatorów, Współorganizatorów lub Gości Turnieju.
9. Organizator ma prawo usunąć z terenu Turnieju osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów. W przypadku osób niepełnoletnich powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni.

§12. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronach internetowych Turnieju pod adresem www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/.
2. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren Turnieju, jako widz jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje również Regulamin Mławskiej Hali Sportowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
6. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika bądź widza z jego przestrzegania.