Regulamin Turnieju MŁAWA GAMES ARENA - FIFA 16, 23–24.04.2016r.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Poniższy regulamin dotyczy turnieju MŁAWA GAMES ARENA: FIFA 2016 offline, który odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r. w Mławskiej Hali Sportowej w Mławie – zwanego dalej Turniejem.
2. Organizatorem Turnieju jest Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie oraz Technikum Nr 1 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie – zwani dalej Organizatorem.
3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest z akceptacją Regulaminu.
4. W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie wszystkich typów mławskich szkół (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoły Średnie) bez względu na miejsce zamieszkania.
5. W turnieju może wziąć udział każdy niezależnie od stopnia zaawansowania w grze.
6. Każdy z graczy MUSI posiadać ważną legitymację szkolną. Ponadto uczniowie pełnoletni muszą okazać się dowodem tożsamości.
7. Każdy z graczy MUSI również dostarczyć zgodę na publikowanie wizerunku (bez zgody na publikowanie wizerunku gracz nie będzie dopuszczony do Turnieju). Zgoda jest do pobrania: www.turniej.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
8. Organizator zobowiązuje się do publikowania wizerunku graczy zgodnie z obowiązującym prawem (materiały reklamowe, promocyjne, informacyjne, zdjęcia i filmy).
9. Każda osoba przebywająca na terenie Turnieju, podczas jego trwania zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
10. Na terenie Turnieju może przebywać każda osoba, która jest uczestnikiem turnieju, widzem, a także Organizatorzy oraz służby i osoby czuwające nad bezpieczeństwem.
11. Organizator zobowiązany jest zapewnić kontrolery do gry (pady).
12. Za złamanie Regulaminu grożą kary, które szczegółowo opisuje sekcja Regulaminu pt. „Działania zabronione i kary”.

§2. Rejestracja uczestników

1. Każdy (w rozumieniu powyższych punktów), kto chce przystąpić do Turnieju powinien uiścić opłatę wpisową w wysokości 20 zł od osoby.
2. Rejestracja uczestników odbędzie się TYLKO za pomocą formularza internetowego na stronie www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/.
3. Rejestracja ruszy w dniu 04.04.2016r. od godz. 9.00 i potrwa do dnia 09.04.2016r. do godz. 18.00.
4. O zakwalifikowaniu się do Turnieju decyduje kolejność zgłaszanych osób.
5. O zakwalifikowaniu się do rozgrywek, każdy z uczestników zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Wyniki kwalifikacji zostaną opublikowane w dniu 10.04.2016r. ok. godz. 17.00 na stronie www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszej publikacji listy osób, które się zakwalifikowały do Turnieju (w przypadku, kiedy lista zostanie wcześniej zapełniona i zweryfikowana).
8. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zakwalifikowany uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w turnieju (przypadek losowy, brak wpłaty, choroba), zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym fakcie Organizatora Turnieju.
9. Jeżeli zwolni się miejsce na liście, do Turnieju zostanie zakwalifikowana następna osoba z listy rezerwowej (o tym fakcie Organizator poinformuje poprzez e-mail).
10. Opłaty turniejowej (10zł/osoba) należy dokonać w sekretariacie Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie przy ul. Pogorzelskiego 4 do dnia 15.04.2016r.
11. Niedokonanie wpłaty w terminie skutkuje odsunięciem uczestnika z rozgrywek i włączeniu do rozgrywek osoby z rezerwowej listy.

§3. System rozgrywek – FIFA 16

1. W Turnieju biorą udział samodzielni gracze. Liczba graczy dopuszczona do rozgrywek offline to 16 osób. Zapisy na rozgrywki odbywają się wyłącznie poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.turniej.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/
2. Turniej rozgrywany jest systemem grupowym, a następnie po dwóch najlepszych graczy z każdej grupy zagra w systemie drabinki Single Elimination tzn. przegrywający odpada.
3. System wychodzenia może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych graczy. O wychodzeniu w takim przypadku decydują Organizatorzy.

§4. Rozgrywka meczowa

1. Wszystkie mecze rozgrywane są przy pomocy gry FIFA 16.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyznaczenia godzin meczów, osoby nie stosujące się do nich mogą zostać usunięte z turnieju lub mecz może być zakończony wynikiem pozytywnym dla przeciwnika. Dopuszcza się maksymalnie 5 minut spóźnienia. W przypadku rozgrywek play-offs dla usprawnienia przebiegu rozgrywki, przerwa między pojedynczymi meczami nie może być dłuższa niż 10 minut.

§5. Ustawienia gry

Ustawienia gry będą takie same na każdym stanowisku.
- Typ gry: Rankingowa
- Długość połowy: 6 minut
- Poziom trudności: Klasa światowa
- Szybkość gry: Normalna
- Kontuzje: Wył
- Spalone: Wł.
- Kartki: Wł.
- Zagrania ręką: Wył
- Liczba zmian: 3
- Sterowanie: Dowolne
- Stadion: Dowolny
- Pogoda: Dobra
- Pora dnia: Dzień/Noc
- Piłka: domyślna
- Kamera: Telewizyjna
- Rozgrywki rozgrywamy poprzez mecz towarzyski. Drużynami klubowymi i narodowymi.

§6. Niesportowa gra - następujące działania będą uznawane za niesportową grę:

1. Celowe wyłączenie komputera lub monitora.
2. Gra na czas poprzez zbyt długie podawanie w obronie na własnej połowie w celu utrzymania korzystnego wyniku.
3. Sprzedawanie meczy.
4. Niesportowe zachowanie lub ogólnie kłopotliwe (np. krzyk, wyzwiska), niewłaściwe i nieprofesjonalne działania skierowane przeciwko innemu graczowi (nawet w grze)
W przypadku naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportową grę przez jakiegokolwiek z graczy, gracz według uznania Organizatora rozgrywek może otrzymać ostrzeżenie, przegrać przez walkower lub w skrajnych przypadkach zostać zdyskwalifikowanym.
Podczas rozgrywek turnieju FIFA 16 w Mławskiej Hali Sportowej Organizator może określić inne działania urzeczywistniające niesportową grę.

§7. Działania zabronione i kary

1. Celem organizatorów jest zorganizowanie turnieju na sprawiedliwych i równych dla wszystkich zasadach. Mając na uwadze ułomność przepisów prawnych i ich częste niedostosowanie do realiów postanawia się, że ostateczną decyzję w każdej sprawie podejmuje Organizator. Działa on na zasadzie poczucia słuszności i sprawiedliwości. Regulamin jest jasnym wyznacznikiem co uczestnik Turnieju powinien, a czego nie powinien robić, jednak w spornych lub bardziej skomplikowanych przypadkach zdanie Organizatora jest najważniejsze.
2. Najważniejszą zasadą przyświecającą Turniejowi jest gra fair-play. Dlatego organizator zobowiązuje graczy do:
- Przestrzegania zasad kultury osobistej.
- Okazywania wyrozumiałości i dążenie do kompromisu w przypadku problemów technicznych u przeciwnika.
- Łagodzenia konfliktów.
- Uczciwej gry bez używania jakichkolwiek nielegalnych wspomagaczy.
- Przestrzegania etykiety oraz innych, ogólnie obowiązujących norm społecznych.
3. Rzeczy zniszczone lub uszkodzone przez uczestnika turnieju pokrywa uczestnik, który zawinił.

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronach internetowych Turnieju pod adresem www.csgo.gimnazjum2.com.pl, http://www.zs1mlawa.pl/.
2. Rejestracja Uczestnika jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren Turnieju, jako widz jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Wszystkich uczestników Turnieju obowiązuje również Regulamin Mławskiej Hali Sportowej.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.
6. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika bądź widza z jego przestrzegania.